STT Tên văn bản Tập tin tải về
1
Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi: Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024)
Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi: Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024)
2
Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
3
Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
4
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
5
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
6
Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
7
Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
8
Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
9
Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
10
Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
11
Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
12
Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
13
Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
14
Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
15
Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
16
Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
17
Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024
Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024
18
Quyết định số 45/2019/QĐ – UBND tỉnh Lai Châu: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Quyết định số 45/2019/QĐ – UBND tỉnh Lai Châu: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
19
Quyết định số 44/2019/QĐ – UBND tỉnh Thanh Hóa: Quy định bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Quyết định số 44/2019/QĐ – UBND tỉnh Thanh Hóa: Quy định bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
20
Quyết định số 54/2019/QĐ – UBND thành phố Hải Phòng: Về việc ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020 – 2024)
Quyết định số 54/2019/QĐ – UBND thành phố Hải Phòng: Về việc ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020 – 2024)
21
Quyết định số 22/2019/QĐ – UBND tỉnh Thái Bình: Ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Quyết định số 22/2019/QĐ – UBND tỉnh Thái Bình: Ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
22
Quyết định số 09/2020/QĐ – UBND thành phố Đà Nẵng: Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024
Quyết định số 09/2020/QĐ – UBND thành phố Đà Nẵng: Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024
23
Quyết định số 2336/2019/QĐ – UBND tỉnh Cao Bằng: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên đị bàn tỉnh Cao Bằng
Quyết định số 2336/2019/QĐ – UBND tỉnh Cao Bằng: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên đị bàn tỉnh Cao Bằng
24
Quyết định số 20/2019/QĐ – UBND tỉnh Phú Thọ: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 – 2024)
Quyết định số 20/2019/QĐ – UBND tỉnh Phú Thọ: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 – 2024)
25
Quyết định số 40/2019/QĐ – UBND tỉnh Tuyên Quang: Về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Quyết định số 40/2019/QĐ – UBND tỉnh Tuyên Quang: Về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
26
Quyết định số 57/2019/QĐ – UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
Quyết định số 57/2019/QĐ – UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
27
Quyết định số 27/2019/QĐ – UBND tỉnh Hậu Giang: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Quyết định số 27/2019/QĐ – UBND tỉnh Hậu Giang: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
28
Quyết định số 19/2019/QĐ – UBND thành phố Cần Thơ: Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024)
Quyết định số 19/2019/QĐ – UBND thành phố Cần Thơ: Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024)
29
Quyết định số 09/2020/QĐ – UBND tỉnh Gia Lai: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Quyết định số 09/2020/QĐ – UBND tỉnh Gia Lai: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
30
Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai: Ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024
Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai: Ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024
31
Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
32
Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận: Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận: Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
33
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
34
Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
35
Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Long An
Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Long An
36
Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long: Quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long: Quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
37
Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh: Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh: Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
38
Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
39
Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh: Về việc Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh: Về việc Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
40
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
41
Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang: Ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 – 2024
Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang: Ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2024
42
Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
43
Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2024
Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
44
Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang: Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang: Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
45
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
46
Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
47
Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam: Ban hành quy định tạm thời bảng giá đất giai đoạn năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam: Ban hành quy định tạm thời bảng giá đất giai đoạn năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
48
Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 – 2024)
Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 – 2024)
49
Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam: Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam: Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
50
Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên: Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên: Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
51
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
52
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng: Ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng: Ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
53
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024
54
Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 2024)
Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 2024)
55
Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2024
Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
56
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
57
Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020 – 2024)
Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020 – 2024)
58
Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
59
Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
60
Quyết định số 1025/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Bắc Giang
Quyết định số 1025/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Bắc Giang
61
Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 -2024
Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 -2024
62
Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh: Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh: Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
63
Quyết định số 372/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024
Quyết định số 372/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024
64
Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024
Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024
65
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum: Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum: Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
66
Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau: Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau: Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
67
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND thành phố Hà Nội: Về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND thành phố Hà Nội: Về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
68
Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
69
Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn: Ban hành Bảng giá đất trên đị bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024
Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn: Ban hành Bảng giá đất trên đị bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024
70
Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên: Về việc Ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2024
Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên: Về việc Ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689